نسرین  شعوری
مهندسی برق
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
nas.shourie@iauctb.ac.ir
http://N-Shourie-elec.iauctb.ac.ir/faculty/index.html


 
مقالات در Google scholar
شاخص های نقل قول همهٔ موارد از 2012
Citations 17 17
h-index 3 3
i10-index 0 0
عنوان / نویسنده
سال
ارجاع داده شده

Plausibility assessment of a subject independent mental task-based BCI using electroencephalogram signals ‏
S Hatamikia, AM Nasrabadi, N Shourie ‏
Biomedical Engineering (ICBME), 2014 21th Iranian Conference on, 150-155, 2014 ‏
2014
5

Information evaluation and classification of scaling exponents of EEG signals corresponding to visual perception, mental imagery & mental rest for artists and non-artists ‏
N Shourie, SMP Firoozabadi, K Badie ‏
Biomedical Engineering (ICBME), 2011 18th Iranian Conference of, 156-160, 2011 ‏
2011
4

Investigation of EEG alpha rhythm of artists and nonartists during visual perception, mental imagery, and rest ‏
N Shourie, SMP Firoozabadi, K Badie ‏
Journal of Neurotherapy 17 (3), 166-177, 2013 ‏
2013
3

Analysis of inter-hemispheric and intra-hemispheric differences of the correlation dimension in the emotional states based on EEG signals ‏
S Hatamikia, AM Nasrabadi, N Shourie ‏
Biomedical Engineering (ICBME), 2015 22nd Iranian Conference on, 6-9, 2015 ‏
2015
1

2016
 

A fuzzy neuro-chaotic network for storing and retrieving pattern ‏
N Shourie, AH Jafari ‏
CICIS 2012, 219-223, 2012 ‏
2012
 

بررسی و طبقه بندی سیگنالهای مغزی مربوط به مشاهده، تجسّم و استراحت ذهنی افراد نقاش و غیرنقاش به وسیله نمای مقیاس
نسرین شعوری، سید محمد فیروزآبادی، کامبیز بدیع
فصلنامه مهندسی پزشکی و زیستی 7 (4), 321-331, 1392
1392